Norrscen är ett samarbetsprojekt som inleddes av Norrbottensteatern, Västerbottensteatern och Teater Västernorrland år 2002.

I utvärderingen från 2006 framgår att personal och ledning har ett stort intresse för ett fortsatt samarbete med mål att nå fler och nya arrangörer och en större publik. Samarbetet ska också syfta till att stärka och utveckla teatern i norrland genom att fler teatrar infattas av Norrscen. Under 2008 gick Jämtlands läns teater in som samarbetspart i Norrscen, Tornedalsteatern och Samiska Teatern har också tagit del av projektet under 2008-2009.

UTVECKLING AV TURNÉSTÖDET FÖR TEATER I NORRLANDSLÄNEN

Norrscen har erhållit medel från Statens Kulturråd och de norrländska landstingen för en förstudien avseende utveckling av turnéstödet i norrlandslänen. Förhoppningen är att förstudien ska synliggöra förlegade rutiner och traditioner och föreslå förändringar som möjliggör och underlättar för turnéer i länen och över länsgränserna. Syftet är att nå en större och bredare publik samt att kartlägga såväl teatrars som arrangörers behov av strukturella förändringar kring turnéproduktioner. Målet är bl a att hitta former för samordning och effektivisering av dagens turnéverksamhet i hela norra regionen.

KULTURKRAFT NORD

Norrscen, Teatercentrum Norra regionen och Teaterförbundets regionråd Norr har initierat en diskussion kring kompetensutveckling för scenkonstbranschen, med utgångspunkt i Norrlands särskilda villkor och utmaningar. Samarbetet är sprunget ur en gemensam vilja att underlätta för yrkesverksamma att få jobb, stanna kvar och utvecklas i den norra regionen.

Bristen på samordnad, tillgänglig och kontinuerlig kompetensutveckling inom scenkonstbranschen är inte ett norrländskt fenomen. I nuläget pågår EU-finansierade satsningar på kompetensutveckling inom scenkonstområdet på flera håll i landet; bland annat Kulturkraft Syd och Kulturkraft Väst som också står modell för arbetet i norr.

Under hösten kommer företrädare för scenkonstbranschen i norra regionen att samlas kring en ansökan om medel för en förprojektering från Europeiska socialfonden, med Trygghetsrådet TRS som huvudman. Målsättningen är att forma en huvudaktör inom kompetensutveckling på scenkonstområdet - en aktör som tar till vara på den entreprenörsanda och kulturella mångfald som finns i regionen och stärker redan etablerade arbetsplatser, anställda och arbetsgivare.

Läs mer på Norrscens hemsida