Idag

Norrbottensteatern startade år 1967 som Sveriges första länsteater. Verksamheten bedrivs i stiftelseform och våra huvudfinansiärer är Norrbottens läns landsting och Luleå kommun. I det uppdrag som landstinget ger till teatern varje år framgår att Norrbottensteatern ska producera professionell högkvalitativ scenkonst för barn, unga och vuxna att spelas både på turné i länet och på de tre scenerna i teaterhuset i Luleå.

Vår repertoar

Barn och unga ska vara en prioriterad grupp, vilket betyder att ca 30% av teaterns verksamhet ska riktas mot dessa grupper. Ung Scen Norr är en ny avdelning inom teatern som riktar sig till unga från 13 år i sju av länets kommuner. För detta projekt har speciella medel sökts och erhållits.

Repertoaren ska vara varierad - en blandning av klassiker och nyskrivet - med en mångfald angelägna och underhållande berättelser i olika storlekar, genrer och med olika formspråk för att därmed kunna ge publiken flerdimensionella bilder av människor och samhälle.

Till grund för Norrbottensteaterns utveckling under året finns Verksamhetsplan 2016.

Norrbottensteatern är hela Norrbottens teater och har därför verksamhet i alla länets 14 kommuner med det sammanlagda besöksantalet varierande mellan 40-50.000 personer, beroende på hur mycket barnteater med klart färre publikplatser som spelas. Självfinansieringsgraden pendlar mellan 12,5-15%.
 

Relationer och samverkan

Det finns drygt 300 teaterombud på arbetsplatser och i samband med produktioner bildas ofta referensgrupper där teaterbesökarna får fördjupad kunskap, relationer byggs och teatern får feedback under arbetets gång.

Norrbottensteatern samverkar med institutioner, kommuner, skolor, föreningar, enskilda och andra aktörer i länet.
Teatern samverkar även med näringslivet för sprida teaterupplevelser till fler.

Teatern samverkar också med länets övriga teatrar samt stödjer och samarbetar särskilt med länets amatörverksamhet, med en länsregissör som resurs för dessa.
Teatern samverkar med övriga teatrar i norra Sverige i Norrscen. Bl a gemensam kompetensutveckling och samproduktioner görs.
Samarbetet med Teaterhögskolan i Luleå som ligger vägg i vägg med teatern är konstnärligt befrämjande för båda parter.

Kultursamverkan
Kultursamverkansmodellen har funnits i länet sedan 2011. Den innebär att Norrbottensteatern ej längre får direkta verksamhetsanslag från staten via Statens Kulturråd, utan att Norrbottens läns landsting är mottagare av de statliga pengarna och i sin tur fördelar också den statliga insatsen till respektive länsinstitution. Kultursamverkan i Norrbotten bygger på den Kulturplan 2014-16, som upprättats av landstinget i samverkan med Norrbottens 14 kommuner, politiker, tjänstemän, kulturföreningar/organisationer samt andra i civil-samhället. Förankrings- och revideringsarbetet för Kulturplanen är återkommande, vilket innebär resor och möten i hela länet för teaterchefen, som också sitter i styrgruppen för kulturplanearbetet.

 

Perspektiv på nutid och framtid

 

Norrbottensteatern är som alla andra länsteatrar till mycket stor del beroende av anslag från stat, landsting och kommun, i vårt fall ca 85% av vår totala budget. Vi har de senaste åren fått ett relativt gott gensvar på de grundfinansieringsproblem som ligger kvar efter tidigare besparingar. Både Norrbottens läns landsting och Luleå kommun har hörsammat våra svårigheter och varit mer generösa än många andra länsteatrars huvudanslagsgivare vad beträffar graden av uppskrivningar.
Däremot har staten inte på många år varit i närheten av uppskrivningar som motsvarar löne- och prisökningar. År 2015 blev statens del en sänkning med -0, 3 % av det totala koffertanslaget som fördelas av landstingen och regionerna. För 2016 blev det en begränsad uppskrivning av det statliga anslaget med 1,15 %. Redan nu innebär statens begränsade satsningar på länsverksamheterna att grunden för Norrbottensteaterns verksamhet urholkas alltmer.

Till detta kommer att kostnaderna för turné är särskilt omfattande i Norrbotten varför Norrbottensteatern på grund av sin ekonomiska situation inte har möjlighet att turnera mer än i mycket begränsad omfattning. En framställd önskan sedan flera år är att staten tar ett extra ansvar för geografiska förutsättningar som är annorlunda än i övriga Sverige.