Vårt uppdrag

Norrbottensteatern är en stiftelse, med Norrbottens läns landsting och Luleå kommun som stiftelsebildare.
Anslagsgivare är förutom stiftelsebildarna även Statens kulturråd.
>Styrelsen för Norrbottensteatern

Norrbottensteaterns uppdrag


Uppdraget

Norrbottensteatern ska i samverkan med institutioner, kommuner, skolor, föreningar, enskilda och övriga aktörer i länet arbeta med professionell teaterverksamhet i Norrbottens län. Publiken i Norrbotten ska erbjudas en professionell, högkvalitativ scenkonst med en varierad repertoar för barn, unga och vuxna, både i teaterhuset i Luleå och i relation till ekonomiska förutsättningar på turné i övriga Norrbotten. Barn och ungdomar är en prioriterad grupp i teaterns uppdrag. Genom att tillhandahålla service och tjänster med stor lyhördhet för kommunernas och andra beställares önskemål ska teatern eftersträva att fler kommer i kontakt med teatern. Norrbottensteatern ska eftersträva samverkan med länets övriga teatrar samt särskilt stödja och samarbeta med länets amatörteaterverksamhet. Norrbottensteaterns uppdrag ska genomföras i enlighet med Norrbottens Kulturplan 2014-2016 med tillhörande kompletteringar samt de nationella kulturpolitiska målen.

Allmänna principer
Norrbottensteatern ska i sitt arbete integrera jämställdhet och likabehandling samt ha ett genus- och mångfaldsperspektiv i all verksamhet. Teaterns produktioner och distributionsformer ska verka för att undanröja fördomar och geografiska, ekonomiska och sociala hinder samt aktivera och stimulera till medskapande. Särskild tillgänglighetsplan ska finnas. Samarbete och samverkan med andra länsinstitutioner utgör en utgångspunkt för verksamheten.

Uppföljning
Uppföljning ska ske genom årsberättelse, halvårsvis uppföljning av verksamheten och publiksiffror per kommun samt genom fortlöpande samråd med berörda. Norrbottensteatern ska medverka i uppföljningen av länets kulturplan.

Finansiering
Det av landstingsstyrelsens beslutade verksamhetsbidraget för Norrbottensteaterns verksamhet 2016 åtföljs av ovanstående uppdrag. Till teaterns uppdrag hör även att aktivt utveckla alternativa finansieringsformer tillsammans med andra aktörer.
 

Ladda ned hela verksamhetsplanen här