Vårt uppdrag

Norrbottensteatern är en stiftelse, med Norrbottens läns landsting och Luleå kommun som stiftelsebildare.
Anslagsgivare är förutom stiftelsebildarna även Statens kulturråd.
>Styrelsen för Norrbottensteatern

Norrbottensteaterns uppdrag

Uppdraget
Norrbottensteatern ska i samverkan med institutioner, kommuner, skolor, föreningar, enskilda och övriga aktörer i länet arbeta med professionell teaterverksamhet i Norrbottens län. Publiken i Norrbotten ska erbjudas en professionell, högkvalitativ scenkonst med en varierad repertoar för barn, unga och vuxna, både i teaterhuset i Luleå och på turné i övriga Norrbotten. Barn och ungdomar är en prioriterad grupp i teaterns uppdrag.

Genom att tillhandahålla service och tjänster med stor lyhördhet för kommunernas och andra beställares önskemål ska teatern eftersträva att fler kommer i kontakt med kulturlivet. Norrbottensteatern ska samverka med länets övriga teatrar samt särskilt stödja och samarbeta med länets amatörverksamhet, med en länsregissör som resurs för amatörverksamheten.

Norrbottensteaterns uppdrag ska genomföras i samverkan med Norrbottens läns landstings utveckling av kulturlivet i Norrbotten samt i processen med länets kultursamverkansmodell och kulturplan.

Allmänna principer
Norrbottensteatern ska i sitt arbete integrera jämställdhet och lika behandling, som en förutsättning för att skapa en bättre samhällsmiljö samt värna om och vitalisera demokratin. Teaterns produktioner och distributionsformer ska verka för att undanröja fördomar och geografiska, ekonomiska och sociala hinder samt aktivera och stimulera till medskapande och göra oss medvetna om att vi kan påverka vår situation i gemenskap med andra.

Uppföljning
Uppföljning ska ske genom årsberättelse, halvårsvis uppföljning av verksamheten och publiksiffror per kommun samt genom fortlöpande samråd med berörda. Norrbottensteatern ska medverka i uppföljningen av länets kulturplan.

Finansiering
Det av landstingsstyrelsens beslutade verksamhetsbidraget för Norrbottensteaterns verksamhet 2012 åtföljs av ovanstående uppdrag. Till teaterns uppdrag hör även att aktivt utveckla alternativa finansieringsformer tillsammans med andra aktörer.

Luleå 2012 -04-19

Kent Ögren
Ordförande Landstingsstyrelsen

Lennart Thörnlund
Ordförande Norrbottensteatern
 


I Norrbottensteaterns verksamhetsplan har Teaterstyrelsen fastställt att;
Till grund för verksamhetens utveckling finns fem konkreta mål:

  • Att producera scenkonst av hög konstnärlig kvalitet.
  • Att utforska och tolka samtiden.
  • Att rikta sig såväl till en ny, ung publik som till sina trogna besökare.
  • Att prioritera barn och ungdom som målgrupp.
  • Att stödja och samverka med länets amatörverksamhet.

Ladda ned hela verksamhetsplanen här